Sidor

tisdag 21 juni 2011

DAVID MOODY: AUTUMN

Moodys zombier är äckliga
Autumn utspelar sig i Storbritannien och tiden är någonstans i början av 2000-talet eller så. En aggressiv epidemi tar livet av miljoner och åter miljoner. Offren dör en plågsam död och inom ett dygn finns inte många överlevande. Ett mindre antal förtvivlade människor tar ett Folkets Hus i besittning. Förvirringen är total. Knappt någon information finns att tillgå. Allt har bara rasat samman under 24 timmar. Överallt utanför på gatorna och i omgivningarna och kanske i resten av världen ligger döda kroppar utspridda. Överlevarna är alla i chock och få hanterar situationen väl. Under den kommande veckan händer två saker som gör helvetet på jorden om möjligt ännu värre. Slitningar i gruppen tvingar tre människor att söka sig en annan fristad på egen hand. Och de döda har vaknat.

USA har Craig DiLouie och Storbritannien har David Moody. Två representanter för den lilla grupp författare i zombiegenren som har förmågan att måla upp apokalyptiska scenarion utan att för den skull ha bråttom eller behöva mer än 250 boksidor till sitt förfogande. David Moodys text är obehaglig och handlingen skrämmande utan att blodet stänker på varenda sida. Redan innan de döda vaknar har bokens huvudpersoner det jävligt. Bara vetskapen om att staden plötsligt är fylld av döda kroppar gör att ingen frivilligt går utanför dörren. Och när det första liket sedan reser sig upp - ja, ni fattar. Kusligt.

David Moody ska också ha pluspoäng för att han, utan att fylla sida upp och sida ned med långrandiga beskrivningar, framställer sina zombier som så äckliga. Han undviker de vanligaste klichéerna men skyr inte att beskriva förruttnelsens konsekvenser,

Bokens huvudpersoner heter Carl, Emma och Michael. De känner inte varandra sedan tidigare men kommer att bilda en enhet utifrån både tvång men även samsyn. Mer om bokens handling behöver inte förtäljas, förutom att Moody kryddar framställningen med en hel del sorg. Just sorg tycker jag är ett utmärkande inslag i de flesta bra zombieromaner och är något jag personligen ser som ett av genrens viktiga signum. Den som inte känner med Carl i de avslutande kapitlen är antingen helt fantasilös eller har säckat ihop död i läsfåtöljen.

För snart mer än tio år sedan var David Moody en frustrerad författare som tröttnade på att aldrig bli publicerad och började ge bort sina verk gratis på en webbsida, Bland annat då Autumn. Moody blev ett internetfenomen och hundratusentals nedladdningar senare är han nu en väletablerad författare vars romaner översätts till många språk och Autumn blev film 2009.  Författaren arbetar nu parallellt med de båda bokserierna Autumn och Hater. (Moody är en produktiv författare och det finns en hel del att läsa gratis på nätet och fortfarande finns läsvärda - ej olagliga -  PDF:er i omlopp.)

Betyg: 5/5


The novel Autumn is set in Britain and the time is somewhere in the early 2000s or so. An aggressive epidemic kills millions and millions of people. The victims die a painful death, and within a day there are not many survivors. A small number of desperate people takes a Community Centre in possession. The confusion is total. Hardly any information is available. Everything has fallen apart within only 24 hours. Everywhere outside, on the streets and in the surrounding area, and perhaps in the rest of the world, lies dead bodies scattered. Survivors are all in shock and few can handle the situation well. In the coming weeks, two things happen that make hell on earth if possible even worse. Friction in the group forces three people to seek another refuge on their own. And the dead have woken up.

The U.S. have Craig DiLouie and Britain have David Moody. Two representatives of the small group of writers in the zombie genre that has the ability to conjure up apocalyptic scenarios without being in a hurry or needing more than 250 book pages to their disposal. David Moody's text is an unpleasant and frightening act without blood being splashed on every page. Even before the dead awake, the book's main characters are in distress. Just knowing that the city suddenly is full of dead bodies makes no one to voluntarily go outside. And when the first body then gets up ... well, you get it. Creepy.

David Moody must also have a distinction for his ability to without filling page after page with lengthy descriptions, presents his zombies so disgusting. He avoids the most common clichés but shuns not to describe the consequences of putrefaction,

The book's main characters is Carl, Emma and Michael. They do not know each other already, but forms a unit from both coercion and consensus. More about the book's contents need not be told, except that Moody tells of  a lot of grief. Sorrow, I think is a characteristic feature of most good zombie novels and is something I see as an important hallmark of the genre. Those who are not symphatize with Carl in the closing chapters are either totally unimaginative or have collapsed dead in their reading chairs.

Almost more than ten years ago, David Moody was a frustrated writer who got tired of never getting published, and therefore began giving away his work for free on a web page, including Autumn. Moody became an Internet phenomenon and hundreds of thousands of downloads later, he is now an established author whose novels are translated into many languages and Autumn became a motion picture in  2009. The author is now working in parallel with two book series, Autumn and Hater. (Moody is a prolific writer and there's a lot to read for free online and is still well worth reading - not illegal - PDFs in circulation.)

Rating: 5/5

2 kommentarer:

  1. Spännande får ta och ta en titt på hans böcker någon dag när jag inte redan har hundra olästa böcker på mitt sängbord =)

    SvaraRadera
  2. Lägg några på golvet om sängbordet inte rymmer 101 böcker! ;-)

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...